Какво е Холдинг?

Какво е холдинг?

Холдинг е вертикална форма на обединение на търговски дружества, а за възникването му не е необходим договор между участниците или специалното им съгласие. Познато е като организация от дружество-майка и дъщерни дружества.
Холдинговото дружество се нарича дружество-майка и е контролиращото. Може да извършва собствена производствена или търговска дейност, но не е задължително.
Целта е дружеството-майка да изгради мрежа от други дружества, като те могат да са дори стотици. Холдингът има за цел да участва в тези дружества или в тяхното управление под някаква форма.
Холдингово дружество. Спец. Акционерно дружество с акции, което участва в друго дружество или в неговото управление.
Холдинг или холдингова компания е специална форма на обединяване на капитал, интегрирана компания, която не се занимава с производствена дейност, но използва собствени средства за придобиване на контролни дялове в други предприятия, за да координира дейността си. Предприятията, които са обединени в холдинги, имат финансова и правна независимост, но холдинговото дружество има право да решава ключови въпроси.
И така, холдингът е система от търговски организации, която включва компанията майка, която притежава контролен дял в други организации, които са дъщерни дружества по отношение на компанията майка. Компанията майка (управляваща) може както да изпълнява производствени функции, така и да се ангажира директно с управлението на стопанството. Дъщерно дружество ще се счита за предприятие, чиито действия се регулират от холдингова компания поради преобладаването на дела му в уставния капитал или в съответствие със сключеното споразумение.

Акционерно дружество (АД) или дружество с ограничена отговорност (ООД), което има за цел под каквато и да било форма да участва в други дружества или в тяхното управление, като същевременно може да извършва собствена производствена или стопанска дейност. Холдингът задължително трябва да участва най-малко с 25% от капитала си в дружества, и то внесен пряко в тях. Дружеството, в което холдингът участва с капитала си, се нарича дъщерно.
Ние желаем под дългосрочни проекти,да обедим усилията си с други фирми под формата на Холдингово дружество.Очакваме с интерес вашите предложение за създаване на Холдингово дружество под определен и дългосрочен проект,а така също йелание за участие в вече създадено такова.