Правила и условия

Правила и условия

clearingandbarterhouse.com.aspbg.com е сайт собственост на „C&B House” ООД, регистрирано ...................................................................., ЕИК:.................................................., рег. по ЗДДС: .........................................., с адрес гр. .................................................., телефон: ................................................ и електронна поща info@clearingandbarterhouse.com. 

Всяко лице, което е заредило на браузъра си jobs-borse.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако лицето не желае да стане потребител, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

clearingandbarterhouse.com е многоезичен сайт.

Използването на сайта clearingandbarterhouse.com обвързва потребителите с настоящите Общи условия.

Регистрация и услуги за потребители

clearingandbarterhouse.com oсигурява възможност на потребителите си да ползват от предоставяните услуги след извършване на регистрация. Процедурата по регистрация е подробно уредена на сайта и съдържа конкретни указания за улеснение и помощ.


Задължения на потребителите

Сайтът clearingandbarterhouse.com има право да изтрива обяви с нецензурно съдържание, както и обяви противоречащи на интернет етиката или с явно неморално съдържание и обяви които не се отнасят за предлагане на конкретна позиция.

Потребителите извършили нарушение или не спазили настоящите правила нямат право на компенсация, а обявите им биват изтрити.

Сайтът clearingandbarterhouse.com има право да откаже повторна регистрация или активация на Потребител извършил повече от едно нарушение на настоящите правила.

Сайтът jclearingandbarterhouse.com има право да забрани публикуването на обяви от определени IP-та, е-мейли или на телефони, от които са извършени нарушения за публикуване на обяви в clearingandbarterhouse.com

Сайтът clearingandbarterhouse.com си запазва правото да актуализира правилата за публикуване на обяви, а Потребителитесе задължават периодично да се запознават с тях. Новите правила за публикуване влизат в сила от деня на оповестяването им на сайта.

Сайтът clearingandbarterhouse.com има право да деактивира регистрации на потребители неспазващи правилата за публикуване на обяви.


- Потребителите се задължава по никакъв начин да не изисква от кандидатите по негови обяви да изпращат специални категории данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез clearingandbarterhouse.com.

Kато например:

-Данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, които са свързани с Ваши присъди и нарушения.

-документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.


Потребителите декларират, че няма да създават повече от един Профил, няма да предоставят потребителското си име и парола на трети лица.

Кандидатите декларират, че са навършили четиринадесет годишна възраст, че ще предоставят само точна, вярна и пълна информация, която ще бъде надлежно и своевременно актуализирана в случай на промяна.

Кандидатите декларират, че ще спазват правилата на интернет етиката, с никакви свои действия да не нарушават разпоредбите на българското законодателство, да не поместват материали с порнографско съдържание, актова фотография, да не подбуждат към извършване на престъпления и дискриминация, да не поместват и обменят информация, за която знаят или предполагат, че е защитена от авторски или други защитими от закона права, която е с обидно, позорящо или невярно съдържание.

Задължения на clearingandbarterhouse.com

clearingandbarterhouse.com не поставя условия и не изисква от потребителите си предоставяне на лични данни, но ако все пак такива станат известни сайтът гарантира, че ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото европейско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при строго спазване изискванията. clearingandbarterhouse.com си запазва правото да записва, пренася и обработва информацията предоставена от потребителите му.

clearingandbarterhouse.com има право да извършава разумни корекции в поместваната от потребителите информация както и да изтрива информация, която е била поместена от потребител в нарушение.

clearingandbarterhouse.com осигурява възможност на потребителите си да дават предложения относно работата на сайта, да подават жалби и сигнали при възникнали проблеми относно недобронамерени действия от друг/и потребител/и, както и за случаи на некоректно изпълнение на задълженията на clearingandbarterhouse.com на следния адрес - info@clearingandbarterhouse.com.


Плащания

clearingandbarterhouse.com предоставя и платени услуги. Услугите се заплащат на „C&B House” ООД, по начин указан в clearingandbarterhouse.com, като някои първични счетоводни документи могат да бъдат създавани и съобщавани on-line при спазване на законодателството на ЕС. 

Заплащането на услугите предоставяни от clearingandbarterhouse.com се извършва по един от следните начини:

- В брой /EasyPay/;
- Visa, MasterCard, Visa Electron;
- С банков превод;
- На банкомат;
- ePay.bg;

C&B House ООД информира своите клиенти във връзка с услугите предоставяни от сайта clearingandbarterhouse.com че не приема плащания в брой.

Авторско право

Всички съдържащи се материали поместени в сайта на clearingandbarterhouse.com са изключителна собственост на C&B House ООД, забранява се по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично писмено съгласие на носителя на правата  - C&B House ООД. Външният вид на интернет страницата на clearingandbarterhouse.com, изображенията и сорс кода са под закрилата нa международното законодателство.

Промяна на общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от C&B House ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

C&B House ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

Разрешаване на спорове. Приложимо право

Всички възникнали спорове в отношенията между потребителите на сайта и C&B House ООД по повод ползването му се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища, съобразно приложимото европейско законодателство.